مدیریت امور فرهنگی

محمود رحمتی رسالت مدیریت فرهنگی و دانشجویی

  محمود رحمتی
تحصیلات: کارشناس ارشد روان پرستاری/ مربی
سمت: مدیر فرهنگی

 

 

 

کارشناس امور فرهنگی


نام و نام خانوادگی:مریم مشتاقیان

سمت: مسئول روابط عمومی  و کارشناس امور فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف اعضا شورای فرهنگی