مدیریت امور فرهنگی

خانم خلیلی

خانم مژگان خلیلی 

تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی/ مربی
سمت: مدیر فرهنگی

 

 

 

کارشناس امور فرهنگی

بهروش


نام و نام خانوادگی: صحرا بهروش                                       

  

سمت: مسئول روابط عمومی  و کارشناس امور فرهنگی دانشکده پرستاری و مامایی

شرح وظایف اعضا شورای فرهنگی