طرح درس

 

 

دانشجوی گرامی طرح درس براساس استاد مربوطه مشاهده نمایید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس پوست و سوختگی خانم فرجی طرح درس پوست و سوختگی خانم فرجی

طرح درس گوارش خانم فرجی طرح درس گوارش خانم فرجی

طرح درس فناوری اطلاعات در پرستاری-دکتر رستم جلالی طرح درس فناوری اطلاعات در پرستاری-دکتر رستم جلالی

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس مراقبتهای اختصاصی6-دکتر رستم جلالی طرح درس مراقبتهای اختصاصی6-دکتر رستم جلالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح درس مدیریت ارشد دکتر فرانک جعفری

 
  طرح درس سلامت جامعه دکتر فرانک جعفری طرح درس سلامت جامعه دکتر فرانک جعفری

 

 

 

طرح درس داخلی جراحی 1د کتر خاتونی طرح درس داخلی جراحی 1د کتر خاتونی