رئیس دفتر


جراحی


اردشیر جراحی کارشناس پرستاری و رئیس دفتر دانشکده پرستاری و مامایی

دبیر بازآموزیهایدانشکده پرستاری و مامایی

مدیر کاربراندانشکده پرستاری و مامایی

 مسئول سایتدانشکده پرستاری و مامای

 08338162181      

   ابلاغ مدیر کاربران  اردشیر جراحی