رئیس دفتر


جراحی


اردشیر جراحی کارشناس پرستاری و رئیس دفتر دانشکده پرستاری و مامایی

دبیر بازآموزیهای  دانشکده پرستاری و مامایی

 

 مسئول  سایت  دانشکده   پرستاری  و مامایی

 08338162181