منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

 

 

 

" اِنّی بُعِثتُ لا تمم مکارِمَ االَخالق "

من مبعوث شدم تا مکارمِ اخلاق را تمام کنم

کنز العمال، حدیث 52175 جلد3 ،صفحه 16

 

 

 

منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

ما مجموعه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، هم پیمان می شویم با قصد قربت الهی، بر

اساس ارزش های اخلاقی و موازین متعالی نظام جمهوری اسالمی ، هم راستا با نقشه علمی دانشگاه در جهت

تعالی فردی و سازمانی گام برداریم.

1 .توکل به خدا و استعانت از ذات باریتعالی را در رأس امور قرار دهیم.

2 .تقویت التزام به مبانی اخالقی – اسالمی و ترویج ارزش های متعالی را وظیفه خود دانسته ؛ با رعایت

موازین نظام جمهوری اسالمی ایران، در جهت تحقق اهداف عالیه اسلامی گام برداریم.

3 .شرافت و منزلت انسانی افراد را ارج نهاده، صیانت از جوهره و گوهر واالی انسانی و اکرام آن را، تکلیف

الهی خود بدانیم.

4 .متعهد میگردیم خویشتن داری، گشاده رویی، متانت، ادب و احترام متقابل را در ارتباط با همکاران،

دانشجویان و ارباب رجوع مورد توجه قرار دهیم.

5 .جهت برخورداری کلیه ذی نفعان دانشکده از خدمات، تسهیالت و فرصت های مختلف0از جمله فرصت

های علمی، پژوهشی، رفاهی و ... صرف نظر از ویژگی هایی چون جنس، نژاد، ملیت، مذهب، زمینه های

اقتصادی، اجتماعی و گروه خودی ... ؛ براساس اصل عدالت، انصاف و شایسته سالاری اهتمام ورزیم.

6 .جهت نهادینگی فرهنگ تعامل و گفتمان صادقانه مبتنی بر اصول اخالقی و برخورد با رفتارهای نامناسب

همچون غیبت، شایعه پراکنی، مذمت یا اقدامات بدخواهانه نسبت به یکدیگر، تلاش نماییم.

7 .با استفاده از خرد و مشارکت جمعی که بهترین رویکرد جهت تحقق اهداف سازمانی میباشد، ترویج

فرهنگ همکاری توأم با فضای باز فکری ، خلاقیت، نوآوری و توانمند سازی مجموعه را سرلوحه همت

خویش قرار دهیم.

8 .همواره به اصل رازداری، امانت، عدم افشای اسرار، مدارک و اسناد محرمانه پایبند باشیم.

9 .اصل خیرخواهی و نوع دوستی را سرلوحه کار خود قرار دهیم. آنچه را که از خیر و نیکی برای خود می

خواهیم ؛ برای دیگران هم بخواهیم و مسیر ترقی حرفه ای را برای همدیگر هموار سازیم.

10 .به وظایف، شئون حرفه ای و اجتماعی متعهد بوده و در جهت همسویی اهداف فردی با اهداف دانشکده

تلاش نماییم.

11 .با ارتقای توانمندی های علمی، نشر دانش حرفه ای، در جهت پرداخت زکات علم و توسعه فرهنگ

جانشین پروری بکوشیم.

12 .وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و پرهیز از اسراف را سرلوحه کار خود قرار داه و در جهت بهره وری ،

ارتقاء و تعالی دانشکده در تمامی ابعاد و زمینه ها کوشا باشیم.