معرفی ریاست دانشکده

دکتر ویسی 2


دکتر علی اکبر ویسی رایگانی

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی تهران

دگترای تخصصی پرستاری

تلفن 08338162545