معرفی ریاست دانشکده

دکتر ویسی 2  دکتر علی اکبر ویسی / مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری - گرایش داخلی جراحی

و دانشجوی  دکتری تخصصی پرستاری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

تلفن