معرفی ریاست دانشکده

دکتر سالاری

 دکتر علی اکبر ویسی /استادیار

دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری - گرایش داخلی جراحی

و  دکتری تخصصی پرستاری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

 تلفن 08338162535