معرفی ریاست دانشکده

دکتر سالاری

 دکتر علی اکبر ویسی /استادیار

   دکتری تخصصی پرستاری

 تلفن 08338162535