فلسفه رسالت هدف گروه آموزشی روان پرستاری

فلسفه

 

گروه روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از توان علمی کادر هیئت علمی خود، امکانات و تجهیزات به روز سیستم آموزشی و درمانی دانشگاه، دانشکده و بیمارستان های آموزشی و همچنین استفاده از توان سازمانها و ادارات مرتبط، قصد دارد خدمات آموزشی و پژوهشی خود را برای تربیت نیروهای علمی و کارآمد سیستم پرستاری در مقاطع مختلف دانشگاهی و دور های آموزش بالینی مرتبط به دانشجویان، محققان و درمانگران ارائه نماید تا گامی در سطح ارتقاء بهداشت و درمان جامعه در حیطه سلامت روان بردارد.

رسالت

ارزش های محوری گروه روانپرستاری،دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه بشرح ذیل می باشد.

·        ارتباط هدفمند و مستمر با دانشجویان، محققان و کار درمان و پاسخگویی به نیازهای علمی آنان

·        مرجعیت و مقبولیت علمی

·        ارتقا کیفیت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و مشاوره‌ای

·        حفظ کرامت و شان انسانی بر اساس عدالت محوری و شایسته سالاری

·        توسعه همکاری های بین گروهی، دانشگاهی و بین بخشی

هدف

چشم انداز گروه برای بهبود وضعیت آموزش پرستاری تا سال 1400 شامل موارد زیر است.

·         پیشرو در امر آموزش روان پرستاری در سطح دانشکده و دانشگاه

·         سهیم شدن در تولید و ترویج علم روان پرستاری

·         گسترش مرزهای دانش روانپرستاری در سطح ملی و منطقه ای

·         تعامل پویا و سازنده با سایر گروه های آموزشی ، مراکز علمی و تحقیقانی در استانی، سطح ملی

·         ارتقاء استانداردهای آموزشی در تربیت دانش آموختگان روان پرستاری در سطح ملی و بین المللی

حیطه آموزش

·         ایجاد محیط یادگیری پویا و خلاق برای دانشجویان

·         ارتقا کیفیت آموزش نظری و بالینی دانشجویان پرستاری

·         ارتقاء و بهبود مهارت های بالینی دانشجویان در بالین از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف آنان