دکتر امیر جلالی - دانشیار

دکتر امیر جلالی

دانش آموخته دکتری آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کارشناسی ارشد مدیریت و پرستاری بهداشت روان 

بهنام خالدی - مربی

بهنام خالدی

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج 

محمود رحمتی / مربی

محمود رحمتی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری بهداشت روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 

دکتر رستم جلالی - دانشیار

دکتر رستم جلالی

دانش آموخته دکتری آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

دکتر پروین عباسی - استادیار

عباسی

دانش آموخته دکتری آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

بهزاد ابدام - همکار آموزشی

دانش آموخته کارشناسی ارشد روان پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

وهاب کرمی وند - مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 

ایوب فریدی - همکار آموزشی

دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان