بهنام خالدی کارشناس ارشد روان پرستاری و مدیرگروه

خالدی بهنام خالدی کارشناس ارشد روان پرستاری و مدیرگروه

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج 

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی کارشناس ارشد روان پرستاری و دکترای تخصصی پرستاری/دانشیار / عضو هیات علمی

محمود رحمتی

محمود رحمتی  محمود رحمتی کارشناس ارشد روان پرستاری / مربی /عضو هیات علمی

وهاب کرمی وند

وهاب کرمی وند کارشناس ارشد سالمندی / عضو هیات علمی

  cv vhab kermivnd Master of nursing