گروه آموزشی پرستاری سالمندان و روان پرستاری

دکتر امیر جلالی

جناب آقای دکتر امیر جلالی / دانشیار 

دانش آموخته دکتری تخصصی (PhD) آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری و بهداشت روان از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران 

ایمیل: a_jalali@kums.ac.ir ,   jalali_amir@yahoo.com    

تلفن:   38268338-83-+98