مدیر گروه آموزشی سالمندی و روان پرستاری

خالدی

بهنام خالدی کارشناس ارشد روان پرستاری و مدیرگروه

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج 

تلفن 08338162560