گروه آموزشی روان پرستاری

بهنام خالدی

بهنام خالدی کارشناس ارشد روان پرستاری و مدیرگروه

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج