مدیر گروه آموزشی روان پرستاری

 

به نام خدا  جلسه شورای فرهنگی دانشکده پرستاری مامایی مورخ ۹۸/۰۹/۰۲  بامحوریت بررسی درخواست کانونها،انجمنهاو تشکلها ی دانشجویی و نیز تصویب برنامه های پیشنهادی آذر، دی و بهمن ماه در سالن ولایت دانشکده، و با حضور اعضاء شورا  برگزارگردید. روابط عمومی دان

بهنام خالدی کارشناس ارشد روان پرستاری و مدیرگروه

دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش مدیریت روان پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس تهران 

دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد سنندج 

تلفن 08338162560