دکتر پروین عباسی

پروین عباسی

دکتر پروین عباسی/ دکترای تخصصی پرستاری/ دانشیار

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:خانم دکترپروین عباسی

ا یمیل

 تلفن

دکتر رستم جلالی

 

 

دکتر سالاری

 

دکتر رستم جلالی / دکترای پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی /دانشیار /08338282102

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:آقای دکتررستم جلالی

  ایمیل

تلفن

دکتر نادر سالاری

آرش سالاری دکتر نادر سالاری/دکترای تخصصی آمار / استاد 

CV:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

ایمیل

تلفن

 

معصومه حبیبی

 

حبیبی

 

معصومه حبیبی /کار شناس پرستاری تلفن