گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری


این گروه تدریس دروس نظری و عملی پرستاری  برای مقطع کارشناسی پرستاری در زمینه کودکان  و همچنین دروس و کارآموزی های مقطع  کارشناسی ارشد پرستاری کودکان و کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه نوزادان یا NICU را بعهده دارد. دروسی از قبیل کودک سالم (1) و کودک بیمار (2) و کارآموزی های آن در سطح کارشناسی؛ و در سطح کارشناسی ارشد نیز دروسی مانند روشها و فنون تدریس بررسی وضعیت سلامت در کودکان ، تکامل کودک و خانواده ، پرستاری بهداشت کودک و خانواده (1) و پرستاری بهداشت کودک و خانواده (2) نیز بر عهده اعضاء گروه کودکان می باشد.

رسالت گروه
ارائه آموزش و مراقبت بر اساس آخرین اطلاعات علمی و استانداردهای به روز در کنارگسترش بهداشت وپیشگیری از بیماری و انحراف از سلامت همچنین ارتقاء سلامت جامعه از طریق پرورش پرستاران شایسته و متعهد، رهبری فعال و پر تلاش در سیاست¬گزاری برای رشته، ارزشگزاری و اطمینان از دانش و نوآوری

دورنمای گروه
گروه کودکان و مراقبت ویژه نوزادان متعهد است به انجام تلاش در جهت تامین پیشرفتی که منجر  آموزشی با کیفیت در جهت مراقبت از بیماران و مددجویان بوده و همچنین درجهت پیشگیری از بیماری و ارتقاء سلامت جامعه گام بردارد.

 
 
 

 

اعضا گروه کودکان