گروه آموزشی پرستاری کودکان ومدیریت پرستاری

دکتر سالاری

دکتر پروین عباسی

 درجه  علمی: دکترای آموزش  پرستاری 

دانش آموخته  دانشگاه شهید بهشتی

برنامه هفتگی