دکتر علیرضا خاتونی

مژگان خلیلی

دکتر علیرضا خاتونی/ دکترای پرستاری/دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی/ دانشیار

cv:آقای علیرضا خاتونی

علاقمندی:علاقه مندی: آموزش و یادگیری مبتنی بر اینترنت آموزش بالینی- مراقبت های ویژه

برنامه هفتگی  دکترعلیرضا خاتونی

  Email: Akhatony@kums.ac.ir, akhatony@gmail.com

 

اکرم قبادی کارشناس ارشد پرستاری

اکرم قبادی

 

ا کرم قبادی  کارشناس ارشد پرستاری  داخلی جراحی  از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  و دانشجوی  دکتری پرستاری                رتبه : مربی

cv:خانم اکرم قبادی

علاقمندی:آموزش و پیشگیری و کنترل در دیابت بیماریهای قلبی -آموزش

دکتر احمد خشای

احمد خشای دکتر احمد خشای/دکتر تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس 

cv:آقای احمد خشای

 

علاقمندی:مفاهیم پایه-انکولوژی- غدد درون ریز-قلب وعروق

برنامه هفتگی آقای  احمد خشای

 

ایمیل

 

فاطمه حدادیان دانشجوی دکترای پرستاری/مربی

 

 

 

نام و نام خانوادگی  : فاطمه حدادیان 

کار شناس ارشد پرستاری  از دانشگاه عاوم پزشکی جندی شاپور  

و دانشجوی دکترای پرستاری

cv:خانم فاطمه حدادیانcv

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

 

 

 

 

 

طیبه ماهور دکترای پرستاری/ مربی

 

 

ماه ور

 

 

طیبه ماهور  دانشجوی  دکترای  پرستاری/ مربی

cv: طیبه ماه ور- رزومه

علاقمندی: قلب و عروق

برنامه هفتگی:طیبه ماه ور

 
 

ایمیل:

تلفن

صبا کریمی کارشناس ارشد پرستاری/مربی


 

صبا کریمی صبا کریمی کارشناس ارشد  پرستاری/مربی

cv: خانم صبا کریمیcv

علاقمندی:: خودمراقبتی در بیماریهای مزمن-اپیدمیولوژی بیماریها- پیشگیری از    بیماریهای واگیر غیرواگیر

برنامه هفتگی: خانم  صبا کریمی

 

ایمیل:

تلفن