دکتر علیرضا خاتونی

مژگان خلیلی

دکتر علیرضا خاتونی/ دکترای پرستاری/دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی/ دانشیار

cv:آقای علیرضا خاتونی

علاقمندی:علاقه مندی: آموزش و یادگیری مبتنی بر اینترنت آموزش بالینی- مراقبت های ویژه

برنامه هفتگی  دکترعلیرضا خاتونی

  Email: Akhatony@kums.ac.ir, akhatony@gmail.com

 

طیبه ماهور دکترای پرستاری/ استاد یار دانشکده پرستاری و مامایی

ماه ور

طیبه ماهور دکترای  پرستاری استاد یار 

دانش آموخته  دانشگاه علوم پزشکی  ایران

cv: طیبه ماه ور- رزومه

علاقمندی: قلب و عروق

برنامه هفتگی:طیبه ماه ور

 
 

دکتر احمد خشای

احمد خشای دکتر احمد خشای/دکتر تخصصی از دانشگاه تربیت مدرس 

cv:آقای احمد خشای

 

علاقمندی:مفاهیم پایه-انکولوژی- غدد درون ریز-قلب وعروق

برنامه هفتگی آقای  احمد خشای

 

ایمیل

 

دکتر لیلی رستمی نیا

در راستای بین المللی سازی دانشگاه دکتر لیلی رستمی نیا دکترای آموزش پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

فاطمه حدادیان دانشجوی دکترای پرستاری/مربی

 

 

 

نام و نام خانوادگی  : فاطمه حدادیان 

کار شناس ارشد پرستاری  از دانشگاه عاوم پزشکی جندی شاپور  

و دانشجوی دکترای پرستاری

cv:خانم فاطمه حدادیانcv

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

 

 

 

 

 

اکرم قبادی کارشناس ارشد پرستاری

اکرم قبادی

 

ا کرم قبادی  کارشناس ارشد پرستاری  داخلی جراحی  از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  و دانشجوی  دکتری پرستاری                رتبه : مربی

cv:خانم اکرم قبادی

علاقمندی:آموزش و پیشگیری و کنترل در دیابت بیماریهای قلبی -آموزش

صبا کریمی کارشناس ارشد پرستاری/مربی


 

صبا کریمی صبا کریمی کارشناس ارشد  پرستاری/مربی

cv: خانم صبا کریمیcv

علاقمندی:: خودمراقبتی در بیماریهای مزمن-اپیدمیولوژی بیماریها- پیشگیری از    بیماریهای واگیر غیرواگیر

برنامه هفتگی: خانم  صبا کریمی

 

ایمیل:

تلفن