مدیرگروه آموزشی پرستاری داخلی- جراحی، فن پرستاری و پرستاری سلامت جامعه

نام و نام خانوادگی :طیبه ماه ور   درجه علمی  :دکترای آموزش پرستاری    رتبه  :  استاد یار گروه پرستاری   برنامه هفتگی  دکتر طیبه ماه ور

نام و نام خانوادگی :طیبه ماه ور 

درجه علمی  :دکترای آموزش پرستاری 

 رتبه  :  استاد یار گروه پرستاری