دکتر علی اکبر ویسی رایگان

دکتر ویسی 2

دکتر علی اکبر ویسی رایگان /  دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری / مربی 08338282102

cv: دکتر علی اکبرویسی رایگان

علاقمندی:مراقبتهای ویژه -پژهشهای کیفی و کمی- آموزش بالینی

برنامه هفتگی: برنامه نیم سال اول 98دکتر ویسی رایگانی

 
 

ایمیلvisi_akbar@yahoo.com

تلفن

دکتر علی رضا عبدی

عبدی-1   دکتر علی رضا عبدی /  دکترای و  تخصصی پرستاری از دانشگاه تهران/ استاد یار

 

علاقمندی:مراقبتهای ویژه پژوهش های کیفی وکمی-آموزش بالینی

              cvدکترعلیرضا عبدی

برنامه هفتگی دکتر علیرضا عبدی

   

تلفن

 

 

اعظم فرجی

اعظم فرجی

 

 

اعظم فرجی/ کار شناس ارشد پرستاری  ویژه / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

علاقمندی:پژوهش در بخش های ویژه (CCU-ICU-دیالیز-اورژانس)-مشکلات آموزش بالینی

برنامه هفتگی:اعظم فرجی

  cv:خانم اعظم فرجی

ایمیل

 

 

تلفن

محمد مهدی خشمین

 

محمد مهدی خشمینمحمد مهدی خشمین / کارشناس ارشد پرستاری ویژه/عضوهیات علمی/ مربی

علاقمندی:مراقبتهای ویژه (قلب و عروق-تنفس)-مطالعات کیفی-آموزش بالینی

برنامه هفتگی :محمدمهدی خشمین

 

   cv:آقای محمد مهدی خشمین

 

تلفن

دکتر بهزاد همت پور

دکتر بهزاد همت پور /دکترای تخصصی بیهوشی 

cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

معصومه حبیبی

تلفن معصومه حبیبی کارشناس پرستاری/ کارشناس گروه