مدیرگروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشدپرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

فرانک  جعفری نام و نام خانوادگی: دکتر فرانک جعفری  مدیر گروه پرستاری

مدیریت خدمات بهداشتی ph.D : درجه تحصیلی

مرتبه:استادیار

علاقه مندی: استراتژی های سلامت-بهداشت جامعه-الگوی پیشگیری و مراقبت درجامعه

برنامه هفتگی دکتر فرانک جعفری

تلفن 08338162560