مدیرگروه آموزشی کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشدپرستاری اورژانس مراقبتهای ویژه

 فرانک  جعفرینام و نام خانوادگی: دکتر فرانک جعفری  مدیر گروه پرستاری

نام و نام خانوادگی: دکتر فرانک جعفری

مرتبه:استادیار

علاقه مندی: استراتژی های سلامت-بهداشت جامعه-الگوی پیشگیری و مراقبت درجامعه