سرکار خانم دکتر میترا کولیوند

دکتر میترا کولیونددکتر میترا کولیوند/ دکترا ی  تخصصی  بهداشت باروری/ دانشیار / از دانشگاه علوم پزشکی  تهران

 

علاقمندی:پژوهش های کیفی و ترکیبی در موضوعات سلامت باروری و جنسی، مطالعات جمعیتی

تلفن38162559-083

mitrakolivand @ kums. ac. ir

سرکار خانم مستانه کامروامنش

کامراومنش

مستانه کامروامنش/ دانشجوی تخصصی بهداشت باروری

 cv:

علاقمندی:

تلفن:38162559

Kamravamanesh @ kums. ac. ir

 

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

 

اعظم باخته

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی  و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

  


 برنامه هفتگی Dr Bakhtehcv

علاقه مندیبهداشت باروری، کیفیت زندگی، مشاوره، زایمان  طبیعی، یائسگی، کاربرد طب مکمل در مامایی

 تلفن 38162559

سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناسارشد پرستاری / همکار آموزشی


سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناس ارشد  مامایی / همکار آموزشی

  cv:رزومه اسفندیاری

علاقمندی:بهداشت باروری آموزش مامایی

برنامه هفتگی: اسفندیاری

تلفن:38162559

ایمیل

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

برنامه هفتگی

تلفن:38162559

ایمیل