سرکار خانم دکتر میترا کولیوند

دکتر میترا کولیونددکتر میترا کولیوند/ دکترا ی  تخصصی  بهداشت باروری/ دانشیار / از دانشگاه علوم پزشکی  تهران

cvDr   KOLIVAND

علاقمندی:پژوهش های کیفی و ترکیبی در موضوعات سلامت باروری و جنسی، مطالعات جمعیتی

تلفن:08338162560

ایمیل

سرکار خانم مستانه کامروامنش

 

مستانه کامروامنش مستانه کامروامنش/ دانشجوی تخصصی بهداشت باروری

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

دکتر ستاره جوانمردی دکترای تخصصی آناتومی / استادیار

 

ستاره  جوانمردی

سر کار خانم ستاره جوانمردی  دکترای  تخصصی  آناتومی / استادیار

  cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

 

اعظم باخته

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی  و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

 Dr Kaboudiبرنامه هفتگی


علاقه مندیبهداشت باروری، کیفیت زندگی، مشاوره، زایمان  طبیعی، یائسگی، کاربرد طب مکمل در مامایی

تلفن

سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناسارشد پرستاری / همکار آموزشی


سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناسارشد پرستاری / همکار آموزشی

  cv:رزومه اسفندیاری

علاقمندی:بهداشت باروری آهوزش هاهایی هطاوره زایواى طبیعی یائسگی طب هکول در هاهایی

برنامه هفتگی:برنامه هفتگی اسفندیاری

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم پریسا شاداب کارشتاس ارشد مامایی/مربی

 


سرکار  خانم پریسا شاداب کارشتاس ارشد مامایی/مربی

  cv:شاداب cv

علاقمندی:مراقثت قبل از بارداری

برنامه هفتگی: برنامه هفتگی شاداب

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

 

برنامه هفتگی:Mrs Kermani

تلفن:08338282102

ایمیل