گروه آموزشی سلامت باروری/ مدیر گروه

دکتر مرضیه کبودیسرکار خانم دکتر مرضیه کبودی مدیر گروه سلامت باروری دکترای تخصصی بهداشت باروری ار دانشگاه تهران دانشیار

 

علاقه مندیپژوهش های کیفی و ترکیبی در موضوعات سلامت باروری و جنسی، مطالعات جمعیتی

 

تلفن

 

 

اعضاگروه آموزشی سلامت باروری