گروه آموزشی سلامت باروری/ مدیر گروه

مرضیه کبودی سرکار خانم دکتر مرضیه کبودی مدیر گروه سلامت باروری دکترای تخصصی بهداشت باروری ار دانشگاه تهران دانشیار

علاقه مندیپژوهش های کیفی و ترکیبی در موضوعات سلامت باروری و جنسی، مطالعات جمعیتی

 

تلفن

گروه آموزشی سلامت باروری