گروه آموزش مامایی/ مدیر گروه

دکتر سوسن حیدر پور

سرکار خانم دکتر سوسن حیدر پور /استادیار

دانش آموخته دکتری تخصصی (PhD)بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی

 S heydarpour @ kums. ac. ir

تلفن: 083-38162386و 08338162559