گروه آموزش مامایی/ مدیر گروه

دکتر سوسن حیدر پور

سرکار خانم دکتر سوسن حیدر پور /استادیار

دانش آموخته دکتری تخصصی (PhD)بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی

ایمیل: 

تلفن:  9 3816255-83-+98