مدیر گروه مامایی

مدیر گروه ماماییدکتر سالاری

 

  مدیر گروه مامایی سرکار خانم دکترمژگان خلیلی 

تحصیلات: کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکتری/ مربی

 

رزومه سایت دانشکده

CV KHALILI  

 علاقمندی های تحقیقاتی    ناباروری بهداشت زایمان فیزولوژیک  مشاوره بارداری وزایمان یائسگی   تنظیم خانواده

Khalily 1267@ yahoo. com