هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی

 

مشاوره

  

هسته مشاوره پیشرفت تحصیلی در دانشکده آماده پذیرش شما عزیزان دانشجو می باشد.

روزهای حضور: یک شنبه - دوشنبه و سه شنبه از ساعت 8 صبح لغایت 3 بعدازظهر

نام و نام خانوادگی مشاور: زهراالسادات مهدیون

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی