معرفی مسئول تحصیلات تکمیلی


دکترپروین عباسی

           مسئول تحصیلات تکمیلی : خانم دکتر پروین عباسی

            عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن 08338162180

شرح وظایف مسئول تحصیلات تکمیلی شرح وظایف مسئول تحصیلات تکمیلیمعرفی رشته ها

رشته های کارشناسی ارشد:

1- کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

2- کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

3- کارشناسی ارشد روان پرستاری

4- کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی

5--کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

6--کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

کارشناس تحصیلات تکمیلی

مریم صادقی مریم صادقی کارشناس تحصیلات تکمیلی