معاون آموزشی و پژوهشی ودانشیاردانشگاه علوم پرشکی کرمانشاه

    

سوسن حیدر پور نام:سوسن

نام خانوادگی:حیدر پور

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت باروری

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 تلفن تماس: 08338162386

  Email :