معاون آموزشی و پژوهشی

 دکتر میترا کولیوند  

 نام:میترا

نام خانوادگی:کولیوند

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت باروری

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 تلفن تماس: 38266429-083

  Email :