معاون آموزشی و پژوهشی

    

سوسن حیدر پور نام:سوسن

نام خانوادگی:حیدر پور

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت باروری

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 تلفن تماس: 38266429-083

  Email :