آموزش مداوم

برنامه های باز آموزی جهت کارشناسان وکارشناسان ارشد پرستاری و مامایی از مهر ماه97وبا هماهنگی دفترپرستاری استان ومراکزآموزشی درمانی برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی: اردشیر جراحی کارشناس پرستاری 

شرح وظایف: برنامه ریزی برنامه های بازآموزی در طی سال با هماهنگی اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی و سایر دانشکده ها

عملکرد: اجرای 27 برنامه بازآموزی برای پرستاران و ماماهای شاغل در استان کرمانشاه