برنامه ریز اداره آموزش

عکس حسینی   نام و نام خانوادگی: فرح ناز حسینی   

سمت مربوطه: رئیس اداره آموزش دانشکده – مسئول برنامه ریزی دانشکده

 

                                                                          تلفن 39162535-083

شرح وظایف برنامه ریز آموزش دانشکده.pdf شرح وظایف