سرپرست اداره آموزش

فرح ناز حسینی                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                            نام و نام خانوادگی: فرح ناز حسینی   

سمت مربوطه: رئیس اداره آموزش دانشکده – مسئول برنامه ریزی دانشکده

 

                                                                          تلفن 38162535-083

 

شرح وظایف مسئول آموزش شرح وظایف مسئول آموزش