مولاژها

3
2
1 «لیست مدلها و مانکنهای آموزشی موجود در واحد پراتیک دانشکده پرستاری و مامایی »

مدلهای آموزشی گروه پرستاری

مدلهای آموزشی گروه مامایی و مادر و نوزاد

ردیف

عنـــوان

ردیف

عنـــوان

1

مدل تزریقاتی نخاعی

1

مدل لگن زن با نمایش ماهیچه های کف لگن

2

مدل تزریقاتی عضلانی

2

مدل آموزشی تزریقی سر نوزاد

3

مدل دست بخیه

3

مدل آموزشی لوله گذاری نوزاد

4

مدل تزریقات وریدی بازو

4

مدل تنفس مصنوعی نوزاد

5

مدل دست تزریقات

5

مدل آموزشی  آ.یو.دی واژن

6

مدل اندازه گیری فشار خون

6

مولاژ از نطفه تا جنین با جفت 

7

مدل سر و گردن بزرگسال

7

نیم تنه آموزش زنان

8

مدل تنفس مصنوعی بزرگسال

8

مانکن آموزشی مکانیسم زایمان

9

مانکن پرستاری با ارگانهای داخلی

9

مدل آموزشی  Gravida

10

مانکن پرستاری با تشخیص صداهای قلبی و ریوی

10

مدل آموزشی  nullipara

11

مانکن آموزشی بدسور

11

مدل آموزشی seniora 

12

مدل دست تزریقات زیر جلدی

12

مدل آموزشی  Multipara

13

مدل آموزشی سونداژ مردان

13

مدل آموزشی معاینات رحم

14

مدل آموزشی تراکئوستومی

14

مدل آموزشی معاینه برست

15

مدل آموزشی معاینه گوش

15

مانکن آموزشی زخمهای دهانه رحم

16

مدل آموزشی لوله گذاری تراشه

16

مانکن دیلاتاسیون افاسمان

17

مدل آموزشی چوکینگ

17

مدل استخوانی گردش سرجنین در لگن

18

 

18

لگن استخوانی

19

 

19

مدل آموزشی تزریقات وریدی نوزاد

20

 

20

مدل آموزشی سونداژ زنانه

21

 

21

ست معاینه زنان اپی