مهارتهای آموزشی مرکز

 

   
 


مهارتهای بالینی

تمرین

                                                                                                                                      لیست پروسیجرهای پرستاری :

انواع تزریقات (داخل جلدی-زیرجلدی-عضلانی- وریدی)

خونگیری وریدی

رگیری دست نوزاد

رگ گیری سر نوزاد

رگ گیری دست بزرگسال

چک علایم حیاتی

گاواژ و لاواژ

سونداژ آقایان

سونداژ خانمها

اکسیژن رسانی

انجام ساکشن ( دهان و بینی )

انواع پانسمانها

درست کردن تخت بیمار

جابجایی بیمار در تخت حمام بیمار در تخت

انجام انما

مراقبت از استومای کلستومی

اسکراب جراحی و طبی

آموزش سوچور

آشنایی با ترالی احیا

انجام معاینات فیزیکی و سمع صدای قلب

معاینه گوش و چشم

 آشنایی با پرونده های بیمارستانی و نحوه پذیرش و ترخیص بیمار

لیست پروسیجرهای پرستاری در بحران و فوریتها :

اینتوباسیون بزرگسال

اینتوباسیون نوزاد

احیای قلبی ریوی نوزاد

احیای قلبی ریوی بزرگسال

گرفتن نوار قلبی

حمل مجروح با برانکارد

پونکسیون لومبار

لیست پروسیجرهای مامایی و ژنیکولوژی :

زایمان طبیعی تک قلویی

زایمان طبیعی دوقلویی

مانور لئوپولد

سمع قلب جنین

بررسی افاسمان و دیلاتاسیون سرویکس

معاینات ژنیکولوژی

معاینه پستان

IUD گذاری

انواع اپی زیاتومی و سوچور آن

معاینه کامل نوزاد

آشنایی با اسپکولوم و انواع پنسهای مربوط به زنان و مامایی

آشنایی با لگن استخوانی و آناتومی لگن

آشنایی با انواع پوزیشنهای سر جنین در لگن مادر

مقایسه واژن و سرویکس در زنان مختلف ( نولی پار، مولتی پار ،گراویدا،سنیورا )