مسئول مرکز مهارتهای بالینی

نام:آرزو

نام خانوادگی:قلی زاده

سمت: مسئول مهارتهای بالینی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

 

 
شرح وظایف مسئول مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی شرح وظایف مسئول مرکز مهارتهای بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

 

مقررات استفاده از مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی

ساعت کار مهارتهای بالینی:

ساعت کلاسهای عملی طبق برنامه کلاس درس برگزار می شود. برنامه

کلاسها در ابتدای ترم توسط واحد برنامه ریزی تنظیم میشود و هر گونه

تغییر برنامه با هماهنگی مدیر محترم گروه و استاد درس مربوطه

و با اطلاع و هماهنگی مسئول مهارتهای بالینی قابل انجام است.

 

شیوه آموزش عملی:

ابتدا مربی مراحل انجام کار و نحوه اجرای مهارت را آموزش میدهد

سپس دانشجویان به گروههای کوچک تقسیم شده مهارت 

را تحت نظارت مربی مربوطه انجام می دهند.

 

قوانین و مقررات این مرکز:

1-داشتن یونیفرم مناسب(روپوش سفید، اتیکت مشخصات)

2-رعایت حجاب ، پوشش و شئونات اسلامی

3-وقت شناسی(ثبت حضور و غیاب دانشجویان)

4-رعایت نظم و ترتیب لوازم و محیط پراتیک برعهده دانشجو است.

5-دانشجویان در صورت برگزاری کلاسهای آموزشی فوق برنامه،ضمن

هماهنگی با واحد مربوطه با اخذ معرفی نامه از مدیرگروه دانشکده

مجاز به برگزاری آن می باشد.

6-در صورت عدم رعایت قوانین منجر به تذکر، کسر نمره و یا غیبت خواهد شد.

7-تعداد دانشجویان در هر جلسه عملی بیشتر از 12 نفر نباشد.