کارگزینی

 نام و نام خانوادگی: پروین حسنی

سمت: کارگزین

شرح وظایف:

 • رسیدگی به فرمهای پرشده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال ترمیم حقوق ، مرخصی ، معذوریت ، ترفیع ، اضافه کار و نظیر آنها با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات
 • تهیه پیش نویس خلاصه پرونده استخدامی و صورت برداری ازاوراق طبق دستور مقام مافوق
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام ، تبدیل وضعیت استخدامی ، ترفیع ، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه
 • انجام امور مربوط به تعاون و رفاه کارمندان
 • برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
 • استخدام و معرفی کارمندان واجد شرایط لازم جهت انجام مشاغل مورد نظر
 • شرکت در کمیسیونها و جلسات مختلف
 • تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان مطبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم