دبیر خانه

مسئول دبیرخانه:

شرح وظایف:

ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوط
• تفکیک و توزیع نامه ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
• تهیه صورت مایحتاج اداری کارمندان و تدارک وتوزیع آنها
• تنظیم دفاتر آمار کارکنان
• تهیه گزارشات مورد لزوم جهت مقام مافوق