معاونت اداری و مالی

 دکتر سالاری                                                                 

 

دکتر رستم جلالی/دکترای تخصصی پرستاری/ از دانشگاه شهید بهشتی/ دانشیار                                                         

     سمت: معاون اداری  و مالی دانشکده پرستاری و مامایی

                                          

                           تلفکس:08338162537