خدمات

مسئول خدمات :محمد شکری

شرح وظایف :

1- نظارت بر انجام امور مربوطه به انتظامات
2- تعیین محل کار خدمتگزاران و تعیین ساعات کشیک نگهبانان
3- نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تأمین روشنائی ، سوخت ، تلفن و ....
4- کنترل حضور و غیاب رانندگان ونگهبانان
5- نظارت برآورد هزینه و تعمیر وسائط نقلیه و صدور دستورات لازم به منظور تعمیر آنها