کارپرداز

نام: محمدعلی

نام خانوادگی :یاوری

سمت: کارپرداز

شرح وظایف :

1- استعلام بهاء قبل از خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
2- دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد
3- تهیه و تنظیم صورتجلسه های مربوط به ترخیص کالا و ارائه آن به اداره متبوع
4- نظارت بر کلیه امور کارپردازی واحد متبوع و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی