بایگانی

نام:محمد

نام خانوادگی:مرادی

سمت: بایگان

 

  •  حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد ومدارک و پرونده های محرمانه مطابق و مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
  • پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
  •  تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق