مسئول حسابداری

 نام و نام خانوادگی:مریم حجتی

سمت: مسئول حسابداری

تلفن 08338162083

شرح وظایف :

• ثبت اقدام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معین . اعتبارات و تعهدات و دفتر کل
• تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسابهای مربوط به منظور رفع اختلاف
• رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظیر رعایت و اجرایی قوانین و مقررات مالی
• انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سر فصل حساب تهیه  تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها
• راهنمایی و کنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده
• تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی گزارش های لازم بودجه تفصیلی
• رسیدگی واظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
• نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای ، جریان امور واحدها و یا واحدهای تحت سرپرستی ، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمائی های لازم به منظور بالابردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری
• همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها ، طرح تصویبنامه ها
• مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها