دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 مسئول واحد توسعه آموزش EDO  سرکار خانم اعظم فرجی

/ کار شناس ارشد پرستاری  ویژه / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

علاقمندی:پژوهش در بخش های ویژه (CCU-ICU-دیالیز-اورژانس)-مشکلات آموزش بالینی

برنامه هفتگی:اعظم فرجی

  cvو  ایمیل خانم اعظم فرجي