معاونت آموزشی و پژوهشی

سوسن حیدر پورنام:سوسن  نام خانوادگی:حیدر پور  مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت باروری  سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی  تلفن 083381638                           

نام:سوسن

نام خانوادگی:حیدر پور

مدرک تحصیلی: دکترای بهداشت باروری

سمت: معاون آموزشی و عضو هیات علمی

 

تلفن 0833816386