کمیته توانمندسازی اساتید

هدف:

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندهای اعضاء هیات علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثر بخش.

فعالیت های مورد انتظار :

*مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های

آموزشی ویژه اعضای هیات علمی و ارائه باز خورد به این مرکز.

* نیاز سنجی سالیانه اعضا هیات علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز.

* برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با روش های نوین ارزشیابی  (نظری و بالینی).

* اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها.

* جلب مشارکت اعضا هیات علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده.

* همکاری با EDC در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه و به روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در

سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده.

* توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش های بهینه و نوین

آموزش.

* ترغیب گروه های آموزشی به اعمال تغییرات در کوریکولوم های آموزشی بر اساس مشلات

منطقه و اولویت های تعیین شده با تاکید بر کار در عرصه.

* برگزاری جلسات متعدد با حضور اساتید، مربیان و دانشجویان دانشکده در خصوص مشکلات

برنامه های کارآموزی و کارورزی.

* و ارائه راهکار به مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه.

* اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان.

* ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده.

 

 *************

اعضاء کمیته  توانمند سازی اساتید

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

خانم دکترپروین عباسی

2

آقای دکترعلی اکبر ویسی رایگان

3

آقای دکتررستم جلالی

4

خانم دکترسوسن حیدرپور

5

خانم دکترمرضیه کبودی

6

خانم اعظم فرجی

7

خانم دکترمژگان خلیلی

8

خانم دکترفرانک جعفری

9

خانم دکتر طیبه ماه ور

10

خانم اعظم باخته

11

آقای دکتر بهنام خالدی

12

آقای وهاب کرمی وند

13

آقای دکترعلیرضا عبدی