کمیته ارزشیابی آموزش

شرح وظایف:

1- انجام مطالعه به منظور اصلاح و تدوین فرمهای نظرسنجی از دانشجو ، مدیران گروه ، همکاران ، و خود ارزیابی

2- تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر اساتید عضو کمیته ارزشیابی

3- انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روشهای ارزشیابی برنامه های آموزشی و سنجش پیشرفت تحصیلی

4- تشکیل ساختار و سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده و گروههای آموزشی

5- کنترل و پایش عملکرد سیستم ارزشیابی زیر گروه ها در دانشکده

6- توسعه روشهای نوین و متنوع سنجش وارزشیابی دروس تئوری و بالینی دانشجویان وارائه مشاوره به اساتید وگروه های آموزشی

 

کمیته ارزشیابی آموزش

اعضای کمیته:

آقای علی اکبر ویسی    دکتر میترا کولیوند  
 دکتر مرضیه کبودی  دکتر نادر سالاری
دکتر علیرضا عبدی

دکتر پروین عباسی

دکتر امیر جلالی

آقای جهانگیر رضایی

دکتر علی رضا خاتونی

خانم مهنوش تیماره

خانم اعظم فرجی

  دکتر ستاره جوانمردی

آقای محمود رحمتی

آقای بهنام خالدی

خانم مژگان خلیلی

آقای احمد خشای

خانم اعظم باخته

خانم لیدا منتی

خانم سوسن حیدرپور

خانم عالمتاج کرمانی

دکتر کاوه شاه ویسی

خانم پریچهر نوری
خانم صبا کریمی 

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۱:۵۸