لیست طرح های مصوب پژوهشی

لیست اولویتهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
   

 


 

 

لیست طرح های مصوب دانشکده از تاریخ 1386-1382 لیست طرح های مصوب دانشکده از تاریخ 1386-1382

طرحهای 90-89 لیست طرح های پژوهشی مصوب دانشکده  90-89
طرح های شش ماهه اول کارکنان طرح های مصوب شش ماهه اول کارکنان91
طرح های شش ماهه دوم کارکنان 91 طرح های مصوب شش ماهه دوم کارکنان 91

طرحهای دانشجویی شش ماهه اول91 طرحهای مصوب دانشجویی شش ماهه اول91

 

طرحهای دانشجویی ششماههدوم91 طرحهای دانشجویی شش ماهه دوم91

 

طرح های مصوب در دانشکده پرستاری مامایی در شش ماهه اول 1392 طرح های دانشجویی مصوب در دانشکده پرستاری مامایی در شش ماهه اول 1392

 

طرح های مصوب در دانشکده پرستاری و مامایی ششماهه دوم 1392 طرح های دانشجویی مصوب در دانشکده پرستاری و مامایی شش ماهه دوم 1392
طرح پژوهشی کارکنان 92 طرح مصوب پژوهشی کارکنان 92

لیست عنوان های مصوب پایان نامه دانشجویان در سال1393.pdf  عنوان های مصوب پایان نامه دانشجویان در سال1393.

طرح های پژوهشی مصوب 94 طرح های پژوهشی دانشجویان 1394

طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی و کارکنان1394.pdf طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی و کارکنان1394
پروپوزال95 پروپوزال مصوب اعضای هیئت علمی و کارکنان در سال1395 
پروپوزال95پروپوزال مصوب دانشجویان در سال1395تاریخ بروزرسانی : ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۲:۴۳