رئیس کتابخانه

نام و نام خانوادگی : پروین چم چمالی

سمت: رئیس کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی