بخش های کتابحانه

کتابخانه دانشکده دارای بخش های زیر می باشد:

1- بخش امانت

2- بخش فهرست نویسی و آماده سازی

3- بخش اینترنت