معرفی ریاست دانشکده

دکتر علی اکبر ویسی رایگان دکتر علی اکبر ویسی / مربی

دانش آموخته کارشناسی ارشد پرستاری - گرایش داخلی جراحی

و دانشجوی دوره پژوهشی دکتری تخصصی پرستاری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

تلفن