رئیس دانشکده

نام: علی اکبر

نام خانوادگی : ویسی رایگان

تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش  داخلی و جراحی پرستاری و دانشجوی دکتری  تخصصی (PhD)    پرستاری

شغل :عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی  کرمانشاه ورئیس هیئت مدیره سازمان نظام پرستاری استان کرما نشاه

سمت: رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

آدرس الکترونیکی :Visi_akbar@yahoo.com

 تلفن:38261083-083

فاکس:38279394-083

 تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آبان ۱۳۹۶ ۱۲:۲۵