رئیس دفتردانشکده پرستاری و مامایی

مسئول سایت رئیس دفتردانشکده پرستاری و مامایی

 اردشیر جراحی دوکوشکانی  تحصیلات   کارشناس پرستاری

تلفن دفتر ریاست  08338276521