دکتر پروین عباسی

دکترپروین عباسی دکتر پروین عباسی/ دکترای تخصصی پرستاری/ دانشیار

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

دکتر رستم جلالی

 

دکتر رستم جلالی

 

 

دکتر رستم جلالی / دکترای پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی /دانشیار /08338282102

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

دکتر نادر سالاری

دکتر سالاریدکتر نادر سالاری/دکترای تخصصی آمار / استاد 

CV:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل یار

 

معصومه حبیبی

معصومه حبیبی /کار شناس پرستاری