دکتر علی رضا عبدی

عبدی-1   دکتر علی رضا عبدی /  مدیرگروه دکترای و  تخصصی پرستاری از دانشگاه تهران/ استاد یار

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

 

ایمیل

تلفن

دکتر علی اکبر ویسی رایگان

دکتر علی اکبر ویسی رایگان

دکتر علی اکبر ویسی رایگان /  دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری / مربی 08338282102

cv:

علاقمندی:مراقبتهای ویژه -پژهشهای کیفی و کمی- آموزش بالینی

برنامه هفتگی:

 

ایمیل

تلفن

اعظم فرجی

اعظم فرجی

 

 

اعظم فرجی/ کار شناس ارشد پرستاری  ویژه / دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

 

ایمیل

تلفن

محمد مهدی خشمین

محمد مهدی خشمینمحمد مهدی خشمین / کارشناس ارشد پرستاری ویژه/عضوهیات علمی/ مربی

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

 

ایمیل

تلفن

دکتر بهزاد همت پور

دکتر بهزاد همت پور /دکترای تخصصی بیهوشی 

cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

معصومه حبیبی

تلفن معصومه حبیبی کارشناس پرستاری/ کارشناس گروه