اعضای گروه پرستاری

 

تصویر نام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیک
cvبرنامه هفتگی
شرح وظایف
عکس آقای خشای احمد خشای
معاون آموزشی دانشکده

رزومه آقای خشای-.pdf

آقای خشای
شرح وظایف معاون آموزشی
عکس خانم عباسیپروین عباسی
مدیر گروه

خانم عباسی  cv .pdf
خانم پروین عباسی
 
شرایط و معیار انتخاب  مدیر گروه

عکس رستم جلالی
دکتر رستم جلالی
 هیئت علمی

cv دکتر رستم جلالی  
عکس دکتر خاتونی
دکتر علیرضا خاتونی هیئت علمی
cv فارسی آقای دکترخاتونی.pdf
آقای دکتر خاتونی
 
عکس دکتر سالاری
دکتر نادر سالاری
 هیئت علمی

Nader  Salari   CV

 

 
عکس ویسی علی اکبر ویسی رایگان
هیئت علمی

آقای ویسی رایگانی رزومه سال95.pdf  
عکس آقای رضاییجهانگیر رضایی
هیئت علمی

CVرضایی.
آقای رضایی
 
عکس خانم اسمعیلی وند
معصومه اسمعیلی وند
 هیئت علمی
cvخانم اسماعیلی وند .pdf
خانم اسمعیلی وند
 
عکس آستانگی
سهیلا آستانگی
هیئت علمی

cvخانم آستانگی.pdf
 
عکس تیماره
مهنوش تیماره
هیئت علمی

cvخانم تیماره.pdf
خانم تیماره
 
عکس حدادیان فاطمه حدادیان
 هیئت علمی
 cv خانم حدادیان  
عکس فرجی
اعظم فرجی
هیئت علمی

خانم فرجی CV.pdf  
عکس قبادی
فاطمه قبادی
هیئت علمی

cvخانم قبادی .pdf  
عکس کریمی

صبا کریمی
هیئت علمی

خانم کریمی -رزومه فارسی
 فرانک جعفری
هیئت علمی
 cv خانم جعفری 
  دکتر کاوه شاه ویسی
 هیئت علمی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          

 

                         

 

 

کارشناسان گروه

تصویر
نام و نام خانوادگی 
 مدرکسمت
 شرح وظایف
 سکینه عباس آبادی
 کارشناس مامایی
 کارشناس امور بالینی
 شرح وظایف کارشناس امور بالینی
 شیما محمدپور بابایی
 کارشناس پرستاری
 همکار آموزشی
 
 مریم سلیمی
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناس گروه
 شرح وظایف کارشناس گروه آموزشی