اعضای گروه پرستاری

 

تصویر نام و نام خانوادگیسمتپست الکترونیک
cvبرنامه هفتگی
شرح وظایف
عکس آقای خشای احمد خشای
معاون آموزشی دانشکده

رزومه آقای خشای-.pdfبرنامه هفتگی احمد خشایشرح وظایف معاون آموزشی
عکس خانم عباسیپروین عباسی
مدیر گروه

خانم عباسی  cv .pdfبرنامه هفتگی خانم دکتر عباسی
شرایط و معیار انتخاب  مدیر گروه

عکس رستم جلالی
دکتر رستم جلالی
 هیئت علمی

 cv دکتر رستم جلالی برنامه دکتر رستم جلالی.pdf

 
عکس دکتر خاتونی
دکتر علیرضا خاتونی هیئت علمی
 cv فارسی آقای دکترخاتونی.pdfدکتر علیرضا خاتونی.d.pdf
 
عکس دکتر سالاری
دکتر نادر سالاری
 هیئت علمی

 Nader  Salari   CV برنامه هفتگی دکتر نادر سالاری 
عکس ویسی علی اکبر ویسی رایگان
هیئت علمی

 آقای ویسی رایگانی رزومه سال95.pdf برنامه هفتگی آقای ویسی رایگانی.pdf 
عکس آقای رضایی
جهانگیر رضایی
هیئت علمی

 CVرضایی. جهانگیر رضایی.pdf
 
عکس خانم اسمعیلی وند
معصومه اسمعیلی وند
 هیئت علمی
cvخانم اسماعیلی وند .pdf معصومه اسمعیلی  وند.pdf
 
عکس آستانگی
سهیلا آستانگی
هیئت علمی

cvخانم آستانگی.pdf سهیلا آستانگی.pdf
 
عکس تیماره
مهنوش تیماره
هیئت علمی

cvخانم تیماره.pdf
 مهنوش تیماره.pdf
 
 عکس حدادیان فاطمه حدادیان
 هیئت علمی
 cv خانم حدادیان برنامه هفتگی فاطمه حدادیان.pdf 
عکس فرجی
اعظم فرجی
هیئت علمی

خانم فرجی CV.pdf اعظم فرجی.pdf
 
عکس قبادی
فاطمه قبادی
هیئت علمی

cvخانم قبادی .pdf قبادی 
عکس کریمی
صبا کریمی
هیئت علمی

خانم کریمی -رزومه فارسی صبا کریمی.pdf

 فرانک جعفری
هیئت علمی
 cv خانم جعفری فرانک جعفری.pdf 
  دکتر کاوه شاه ویسی
 هیئت علمی   دکتر کاوه شاویسی.pdf
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                          

 

                         

 

 

کارشناسان گروه

تصویر
نام و نام خانوادگی 
 مدرکسمت
 شرح وظایف
 سکینه عباس آبادی
 کارشناس مامایی
 کارشناس امور بالینی
 شرح وظایف کارشناس امور بالینی
 شیما محمدپور بابایی
 کارشناس پرستاری
 همکار آموزشی
 
 مریم سلیمی
 کارشناس مدیریت بازرگانی
 کارشناس گروه
 شرح وظایف کارشناس گروه آموزشی