اعضای گروه روان پرستاری

در این گروه در حال حاضر سه نفر عضو هیئت علمی به شرح ذیل فعالیت می نمایند. 

  کادر هیات علمی و پشتیبانی در گروه

 

 تصویر   

نام و نام خانوادگی

        سمت

پست الکترونیک

CV  

 برنامه

هفتگی

شرح

وظایف

دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی

  مدیر گروه

 a_jalali@kums.ac.ir


 
برنامه هفتگی دکتر امیر جلالی


شرح وظایف مدیر گروه.مامایی
   

آقای بهنام خالدی

 بهنام خالدی پاوه

عضو هیئت علمی

bkhaledi@kums.ac.ir

cvآقای خالدی
 
برنامه هفتگی خالدی


 

آقای محمود رحمتی

محمود رحمتی

 عضو هیئت علمی

 

CV.Rahmati 1396.07.03 
 
برنامه هفتگی رحمتی
 

 


کارشناس گروه

 

 

 ------

شرح وظایف آقای اسفند نیا

 

 

تاریخ بروزرسانی : ۸ اسفند ۱۳۹۶ ۱۱:۱۹