اعضای گروه روان پرستاری

در این گروه در حال حاضر سه نفر عضو هیئت علمی به شرح ذیل فعالیت می نمایند. 

  کادر هیات علمی و پشتیبانی در گروه

 

 تصویر   

نام و نام خانوادگی

        سمت

پست الکترونیک

CV  

 برنامه

هفتگی

شرح

وظایف

  دکتر امیر جلالی

دکتر امیر جلالی

  مدیر گروه

 a_jalali@kums.ac.ir

cv دکتر امیر جلالی


Jalali (1) 

شرایط و معیار انتخاب  مدیر گروه

 

 آقای بهنام خالدی

 بهنام خالدی پاوه

عضو هیئت علمی

bkhaledi@kums.ac.ir

cvآقای خالدی 
Behnam Khaledi

 

 آقای محمود رحمتی

 محمود رحمتی

 عضو هیئت علمی

 

 cvآقای رحمتی

 

Mahmoud Rahmati

 


 اسفند نیا

افشین اسفند نیا

کارشناس گروه

 

اسفند نیاcv

 ------

شرح وظایف آقای اسفند نیا