سرکار خانم دکتر مرضیه کبودی

دکتر مرضیه کبودی دکتر مرضیه کبودی/ دکترای تخصصی بهداشت باوری

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم دکتر میترا کولیوند

دکتر میترا کولیونددکتر میترا کولیوند/ دکترا ی  تخصصی  بهداشت باروری

  cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم مستانه کامروامنش

 

مستانه کامروامنش مستانه کامروامنش/ دانشجوی تخصصی بهداشت باروری

 cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

دکتر ستاره جوانمردی دکترای تخصصی آناتومی / استادیار

 

ستاره  جوانمردی

سر کار خانم ستاره جوانمردی  دکترای  تخصصی  آناتومی / استادیار

  cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

 

 

اعظم باخته سرکار خانم اعظم باخته کارشناس ارشد مامایی  و دانشجوی دکترای بهداشت باوری/مربی

سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناسارشد پرستاری / همکار آموزشی

سرکار خانم مرضیه اسفدیاری کارشناسارشد پرستاری / همکار آموزشی

  cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم پریسا شاداب کارشتاس ارشد مامایی/مربی

سرکار  خانم پریسا شاداب کارشتاس ارشد مامایی/مربی

  cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

سرکار خانم عالم تاج کرمانی کارشناس ارشد آموزش پزشکی /کارشناس گروه

  cv:

علاقمندی:

برنامه هفتگی:

تلفن:08338282102

ایمیل