اعضای گروه مامایی

کادر هیات علمی و پشتیبانی در گروه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

cv

برنامه هفتگی

شرح وظایف


 دکتر مرضیه کبودی
 ریاست دانشکده
fkaboudi@kums.ac.ir  

اعظم باخته

مدیر گروه

bahteh_a@kums.ac.ir

   


  

سوسن حیدرپور


هیئت علمی


hedarpour@kums.ac.ir


 
 

 

 

 

  دکتر ستاره جوانمردی

 هیئت علمی

Sjavanmardi@kums.ac.ir

 

 

       

    مژگان خلیلی
 هیئت علمی
khalily@kums.ac    
 

مرضیه اسفندیاری

 همکار آموزشی

m.esfandiari@kums.ac.ir

   

 

شمسی پرویزی

  هیئت علمی

 sh.parvizik@kums.ac.ir

   

 

 

 فروزان شریفی پور

 همکار آموزشی

  f.sharifi@kums.ac.ir

   

 

 

فرزانه گلبنی


هیئت علمی

Farzanehgolboni@kums.ac.ir

   

 

 

میترا کولیوند


 هیئت علمی

 mitrakolivand@kums.ac.ir

 

 


  عالمتاج کرمانی
 کارشناس akermani70@yahoo.com