گروه آموزش مامایی/ مدیر گروه

دکتر سوسن حیدر پور

سرکار خانم دکتر سوسن حیدر پور / دانشیار 

دانش آموخته دکتری تخصصی (PhD)بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

ایمیل: 

تلفن:  9 3816255-83-+98